Нотариални услуги в нотариална кантора Стилиян Тютюнджиев

Герб на Нотариална камара на Република България

В нотариалната кантора на нотариус Стилиян Тютюнджиев (065) се извършват

  • заверка на документи,
  • нотариални актове,
  • завещания,
  • сделки с МПС, сделки с недвижими имоти,
  • доброволни делби, делби на наследство,
  • удостоверяване на подписи,
  • нотариални покани, констативни протоколи
  • и всички нотариални услуги.

Нотариални актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти

Нотариални актове за сделки с вещни права върху недвижими имоти на територията на област София-град (прехвърляне или доказване на вещни права върху недвижими имоти – покупко-продажба, дарение, замяна, договорна делба, учредяване на ипотека, прехвърляне срещу издръжка и гледане, прехвърляне вместо изпълнение, учредяване право на ползване, право на строеж, сервитути и др.).

Необходимо е предварително да запишете ден и час за сделка като следва да предоставите за консултация на нотариус Стилиян Тютюнджиев всички писмени документи, удостоверяващи право на собственост и други изискуеми документи спрямо конкретния случай, за което ще получите подробни разяснения на място в кантората. Личното явяване на страните или техните представители е задължително.

Констативни нотариални актове

Констативни нотариални актове (документ за право на собственост въз основа на надлежни писмени доказателства – удостоверение за наследници, решение на поземлена комисия, административен акт, членство в ЖСК и т.н.). Следва да представите на нотариуса в столичната кантора всички документи, въз основа на които сте собственик на имота. След подробна консултация нотариусът ще се произнесе по издаването на нотариален акт, както и ще Ви упъти необходими ли са други документи и какви.

Констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка

Констативни нотариални актове по обстоятелствена проверка – когато молителят не разполага с писмени доказателства или те не са достатъчни, нотариусът извършва обстоятелствена проверка за придобиване на собствеността по давност, чрез разпит на трима свидетели. В нотариалната кантора на Стилиян Тютюнджиев ще Ви бъдат допълнително разяснени всички процедури и необходимите документи за извършване на обстоятелствената проверка.

Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ

Нотариално удостоверяване на подпис върху частен документ – всякакви пълномощни, декларации, заявления, молби и съгласия, договори, търговски документи, отказ от наследство, декларация за припознаване на дете, декларация за пътуване в чужбина и др.

Не е необходимо да записвате час, може да заповядате в удобно за Вас време. Лицето, чийто подпис ще се удостоверява трябва да се яви лично пред нотариуса и да представи документ за самоличност. Документът може да донесете предварително изготвен или да бъде изготвен от нас.

Нотариално удостоверяване на верността на преписа на частен документ

В удобно за Вас време, без предварително записан час, е необходимо да донесете в кантората в София-Център оригинала на документа, чието копие ще се удостоверява. Ще направим ксерокопие на документа и ще удостоверим, че в деня на нотариалното удостоверяване оригиналът е съществувал и че преписът има съдържанието на първообраза. Нотариално удостоверен препис има силата на оригинал. Удостоверяване от копия не се извършва.

Договори за сделки с МПС

Договори за сделки с МПС – прехвърляне, покупко-продажба, замяна, дарение, се извършват в кантората без предварително записан час, в удобно за страните време. Необходимо е да представите голям талон за МПС с вписан в него продавачът, оригинал на платен в данъчната служба пътен данък (не се приемат документи за данъци платени по банков път или през Изи-пей), документи за самоличност на страните и удостоверение за застрахователна стойност на МПС. В случай, че МПС е съпружеска общност в договора следва да участва и съпругът/съпругата. Договорът може да донесете изготвен или да бъде изготвен от нотариус Стилиян Тютюнджиев.

Завещания – саморъчни и нотариални

Извършват се два вида завещания. Първото е саморъчното завещание, което следва да бъде написано лично от завещателя, подписано и датирано. Може да бъде оставено на съхранение в кантората като е препоръчително лично завещателят да го донесе, но не е пречка и друго лице да го представи или след смъртта на завещателя наследниците да поискат от нотариуса да обяви завещанието.

Другият вид е нотариалното завещание, което се извършва в присъствието на двама свидетели. Под диктовката на завещателя, нотариуса оформя завещанието му под формата на нотариален акт.

Нотариални покани и констативни протоколи

Всяко лице може да отправи чрез нотариус нотариална покана (изявление, уведомление) до едно или повече лица, с която да ги покани да извършат или неизвършат определено действие. Нотариални покани се връчват само на територията на град София. Лицето, което иска връчването на поканата, трябва да я представи на нотариуса в три екземпляра (възможно е и трето лице да донесе поканата, но подписана от подателя), а когато адресати са повече от едно лице трябва по един екземпляр за всяко едно от лицата.

В нотариална кантора Стилиян Тютюнджиев се извършват и констативни протоколи за удостоверяване на явяването или неявяването на едно лице пред нотариуса, за извършване на определени действия или други обстоятелства. Не е необходимо да се запазва предварително час.

Удостоверявания извън кантората

Удостоверявания извън кантората (или посещение на нотариус на адрес) се извършват само на територията на град София след предварително уточнен ден и час за посещение от нотариус Тютюнджиев. Извън кантората могат да се извършват всякакви нотариални удостоверявания на подписи, с изключение на сделки с недвижими имоти. Възможно е да се извърши както през работно време, така и извън работно време.

Свържете се с нотариус Стилиян Тютюнджиев или заповядайте в нотариалната му кантора в София-Център. Вижте и цените на нотариалните услуги според тарифата за нотариалните такси към ЗННД.

Този уебсайт използва бисквитки, които подобряват работата му. Научете повече

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close