Защо е важен постоянният адрес?

постоянен адрес

Не се изненадвайте, ако установите, че без да знаете Топлофикация, енерго-преносното дружество или дружеството доставчик на питейна вода, са ви осъдили без дори да сте подозирали за това. Те ще връчват всичките си книжа и документи на адреса, на който се водите, че живеете и ако няма кой да ги получи или да ви уведоми, ще изтървете сроковете за възражения срещу тях.

Съгласно Закона за гражданската регистрация, всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес.

Постоянен адрес е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистрите на населението.

Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Всяко лице може да има само един постоянен адрес. Всеки български гражданин трябва да бъде вписан в регистъра на населението на едно населено място. Български граждани, живеещи предимно в чужбина, които не са вписани в регистрите на населението и не могат да посочат постоянен адрес в Република България, се вписват служебно в регистрите на населението на район “Средец” на град София.

Първият проблем, на който искам да наблегна е съществуващата практика в България гражданите да не заявяват актуален, действителен настоящ и постоянен адрес. Формално се водят на един адрес, а фактически живеят, пребивават на съвсем друг, никому неизвестен адрес. Не отчитат сериозността на този факт и го неглижират, което може да довлече след себе си сериозни правни последици за тях.

Адресната регистрация е свързана не само със задължения за гражданите, но и с оглед адекватна защита на техните права и интереси. Следва да се има предвид, че дори и понастоящем в днешния развит на технологии век, писмената форма на книжа и документи продължава да бъде все така задължителна и важна за доказването на редица факти и правоотношения. Повечето действащи закони свързват с неблагоприятни санкционни последици официално заявена, но недействителна адресна регистрация. Презумпцията в такива случаи е, че лицето всъщност редовно е получило книжата макар това да не е било така. При това последващото оспорване на това “получаване” е свързано с кратки срокове, чието пропускане би могло да се окаже понякога фатално. Ето защо актуалната адресна регистрация е важна с оглед своевременна защита на правата ни.

Масово се случва в практиката да се издирват лица, с цел да им се връчат нотариални покани, призовки, на заявени от тях адреси, които същите са продали или напуснали, било то защото са били на квартира или са се изселили в друго населено място. Постоянният адрес е адрес на кореспонденция с органите на държавната власт и органите на местното самоуправление. По смисъла на закона настоящ адрес е адресът, на който лицето живее, а всяко лице е длъжно в срок 30 дни да заяви промяната на настоящия си адрес. В този смисъл на практика лицата се търсят първо на настоящия им адрес, тъй като се предполага че там живеят. Ако не бъдат намерени там, тогава се посещава и постоянния им адрес. Ако и там лицето липсва нотариуса, съдебния призовкар или частния съдебен изпълнител залепва уведомление и след 14-дневен срок книжата се считат надлежно връчени. Всякакви срокове за ваша защита напълно законно изтичат, а вие губите възможността да упражните правата си. Така е напълно реална “възможността” да бъдете “осъдени” без да разберете. Може дори да станете обект и на реална измама.

Например от ваше име да бъде подписана Запис на заповед с определена сума. Кредиторът ви или лицето, което иска да се възползва от нея, ще поиска от Нотариуса да ви връчи нотариална покана на адреса, на който сте регистрирани и в 14-дневен срок от залепянето на уведомлението, с което се констатира, че не се намирате на адреса, отива в Районния съд, вие не възразявате, защото отново ви връчват книжата на този адрес, на който ви няма. Заповедта за изпълнение влиза в сила, кредитора отива при съдия-изпълнител, който ви връчва покана за доброволно изпълнение, отново на този адрес, на който ви няма и след това директно ви прибира парите от банковата ви сметка и ги дава на вашия привиден “кредитор”. Всички действия са в кръга на закона и никой орган няма да носи отговорност за тази схема. Същото ще важи и за актове за установяване на административни нарушения от КАТ, както и за всякаква друга кореспонденция имаща отношение към вас като личност и като гражданин. Дори не във всички случаи някой ви търси, за да изпълните свое задължение, а за да се възползвате например от свои права, но вие може дори и да не разберете това.

Лица, които са свидетели и не могат да бъдат открити на постоянни и настоящ адрес, се обявяват от МВР и надлежните органи, по искане на съда, за национално издирване.

Същото важи за адреса на управление на дружествата. Регистрират се първоначално с един адрес, в последствие се променят офиси на съвсем друг адрес и не се уведомява Търговския регистър. Регистърът е публичен и преди да поискат да ви съдят или да ви връчат някакви книжа се извършва справка в него. Ако фирмата не се открие на адреса, всякаква кореспонденция, нотариални покани, призовки и съдебни книжа се считат за надлежно връчени. Нехайството може да ни излезе много скъпо.

Умния си решава проблемите, а мъдрия не ги допуска.

 

Статията е публикувана за първи път във Факти.бг